Návrhy pre Bratislavu

Spoločnosť Techsummit Events® je organizátorom úspešných konferencií tematicky zameraných na budúcnosť spoločnosti, v ktorej silnú rolu zohráva technologický pokrok a inovácie. Pokrokové technologické riešenia sa stávajú súčasťou nášho života vo všetkých jeho smeroch. Mapovaniu ekosystémov sa preto venujeme už 5 rokov a naším zmyslom je prepájanie zistení s postojmi aktérov daného segmentu. Všetky naše konferencie sa konajú za účasti nielen slovenských, ale aj zahraničných špičkových odborníkov danej problematiky, vďaka čomu sú prínosným zdrojom informácií nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť. Informácie sú prvým predpokladom k dosiahnutiu zmeny, preto ich prinášame nielen medzi obyvateľov hlavného mesta, ale aj do ostatných regiónov Slovenska.

Z našich tematicky zameraných konferencií sme vytvorili tradíciu, ktorá verejnosti rok čo rok prináša užitočné informácie, a ktorá dáva zmysel nielen všetkým zúčastneným, ale hlavne praxi.

Jednou z našich konferencií je aj Urbansummit – konferencia pre všetkých zapálených „mestotvorcov“. Jeho druhý ročník bol venovaný problematike rozvoja miest a života ich obyvateľov. Pri myšlienkach na budúce fungovanie Bratislavy sa nám totiž vynára viacero nezodpovedaných otázok. Tie majú z pohľadu kvality života jej obyvateľov kľúčový význam, preto aj záujem o ne neustále rastie. Každý chce predsa poznať odpoveď na otázky súvisiace s klimatickými zmenami a ich dopadom na život v meste. Zásadná je aj otázka týkajúca sa bezpečnosti či budúcnosti brownfieldov, v ktorých tkvie síce vysoký, no nevyužitý potenciál mesta. Azda najpálčivejšou je otázka dopravnej situácie, ktorá už dnes spôsobuje nemalé problémy. Práve preto sme hrdí, že sa nám ako prvým podaril doslova unikát, keď sme do diskusného panela venovaného doprave v hlavnom mieste, prilákali všetky zainteresované strany odborníkov. Ani jeden z problémov, o ktorých Urbansummit diskutoval, sa však nedá vyriešiť jedinou odpoveďou. Ich riešenie si vyžaduje čas, dobrú koordináciu

a spoluprácu viacerých aktérov. Odrazovým mostíkom pre ich realizáciu môže byť aj táto publikácia. Návrhy pre Bratislavu sú výstupným materiálom novembrového Urbansummitu a sú súborom návrhov podložených názormi odborníkov. Ich cieľom je poukázať na kritické oblasti aktuálneho stavu Bratislavy, a vďaka rôznorodosti názorov odborníkov sa dopracovať ku konštruktívnym výsledkom. Slúžiť budú ako podklad pre súčasného primátora, starostov a poslancov bratislavských mestských častí.

Organizovanie konferencií, ktoré si vyžadujú spoluprácu súkromného a verejného sektora, nie je jednoduché. Facilitácia názorov jednotlivých účastníkov si vyžaduje množstvo energie. Partneri, účastníci diskusií, samotní návštevníci a ich vysoko pozitívne reakcie nám dodávajú motiváciu a chuť nielen neprestávať, ale rozširovať naše pôsobenie aj do ďalších regiónov Slovenska, či dokonca sveta. A len vďaka nim môžeme čítať aj túto publikáciu.

Veríme, že pán primátor, starostovia a mestskí poslanci si z  publikácie vezmú čo najviac konkrétnych informácií a návrhov na riešenia, ktoré uplatnia aj v praxi.

Davy Čajko
CEO & zakladateľ Techsummit Events®

Konferencia Urbansummit bola rozdelená na seminárnu a konferenčnú časť. Festivalová časť sa konala 7. novembra a jej súčasťou bol tematický workshop. Konferenčná časť sa konala 27. novembra. Jej súčasťou bolo 6 diskusných panelov, ktorých sa zúčastnilo 30 odborných rečníkov a 160 účastníkov. Konferencia bola bezplatná a otvorená všetkým obyvateľom a záujemcom o rozvoj Bratislavy.

Prečo to robíme?

Naším cieľom je dopĺňať pohľad mesta a jeho aktuálnych odborníkov, pripomínať témy, ktoré sú dôležité, ale aj tie, ktoré aktuálne nie sú hlavnou prioritou mesta. Zmyslom konferencie je aj spätná väzba od nestranných aktérov a samotných občanov, vďaka ktorej môžu primátor a starostovia mestských častí uskutočniť konkrétne kroky a prijať potrebné opatrenia. Cieľom je vytvoriť priestor pre zapojenie sa do diskusie aj pre širokú verejnosť. Spoločnými silami tak môžeme prispieť k vytvoreniu lepších podmienok pre život v našom hlavnom meste.

Aký je cieľ publikácie Návrhy pre Bratislavu?

Návrhy pre Bratislavu predstavujú súbor návrhov podložených názormi odborníkov. Okrem toho obsahujú aj podnety laickej verejnosti, ktoré odzneli počas diskusií, a výsledky ankety, ktorú sme realizovali v rámci samostatnej kampane. Ide teda o interakciu odborníkov a verejnosti. Cieľom publikácie je jednoduchým a výstižným spôsobom poukázať na kritické oblasti aktuálneho stavu Bratislavy, a vďaka rôznorodosti názorov odborníkov sa dopracovať ku konštruktívnym výsledkom. Publikácia je súborom odporúčaní pre účelný rozvoj hlavného mesta a slúžiť bude ako inšpirácia pre súčasného primátora, starostov a poslancov bratislavských mestských častí. Poznatky a fakty, ktoré sú v nej uvedené, môžu slúžiť najmä na doplnenie aktuálnych priorít mesta a ovplyvniť tak jeho ďalší rozvoj a smerovanie.

Stiahnite si brožúru Návrhy pre Bratislavu


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *